Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


metadata-examples-of-use

Βλέπετε μια παλαιότερη έκδοση της σελίδας!


Παραδείγματα Συμπλήρωσης Μεταδεδομένων

Στις ακόλουθες παραγράφους, παρουσιάζονται δύο (2) παραδείγματα περιγραφής Μαθησιακών Αντικείμενων με τα αντίστοιχα μεταδεδομένα. Η παρουσίαση αυτή, θα βοηθήσει τους μετασχολιαστές να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα των πεδίων μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται.

Παράδειγμα 1

Για το πρώτο παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε το ΜΑ με τίτλο "Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ DNA"

Αρχικά, βλέπουμε τον Τίτλο του ΜΑ που είναι σύντομος και ακριβής, τέτοιος ώστε να αντικατοπτρίζει 100% το περιεχόμενο του ΜΑ. Η Περιγραφή του είναι περιεκτικότατη (θα μπορούσε να είναι μικρότερη αλλά όχι πολύ μεγαλύτερη από τη συγκεκριμένη) και δίνει όλες τις λεπτομέρειες για το ΜΑ, με τέτοιο τρόπο ώστε κάποιος που τη διαβάζει να μπορεί να καταλάβει τι είναι το ΜΑ χωρίς να χρειαστεί να το ανοίξει.

Τέλος, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που περιέχεται στα μεταδεδομένα και πρέπει να συμπληρώνεται, είναι οι Σημειώσεις για Διδακτική Αξιοποίηση, οι οποίες δίνουν οδηγίες στο δάσκαλο/καθηγητή για τη χρήση του ΜΑ μέσα στην τάξη.

Στο πεδίο Λέξεις Κλειδιά εισάγονται λέξεις που αντιπροσωπεύουν το Μαθησιακό Αντικείμενο και συνήθως είναι λέξεις που δε περιέχονται ήδη στον τίτλο ή την περιγραφή. Αν κάποια λέξη περιέχεται στον τίτλο ή στην περιγραφή, περιλαμβάνεται ήδη στην αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη επανάληψης και στο πεδίο Λέξεις Κλειδιά. Δεν υπάρχει “απόλυτος” αριθμός λέξεων κλειδιών για ένα ΜΑ, αλλά αν θα μπορούσε να δοθεί ένα εύρος, αυτό θα ήταν περισσότερες από πέντε (5) και μέχρι δέκα (10) λέξεις κλειδιά.

Στα πεδία που σχετίζονται με το κοινό στο οποίο απευθύνεται το ΜΑ, περιέχουν πληροφορία αναφορικά με τον τελικό χρήστη του ΜΑ. Σε αυτά τα πεδία περιμένουμε να δούμε αν το ΜΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας από μαθητή ή αν προορίζεται για το δάσκαλο/καθηγητή (Σε Ποιόν Απευθύνεται). Επίσης, δίνεται η πληροφορία αναφορικά με την τάξη στην οποία το ΜΑ μπορεί να αξιοποιηθεί (Εκπαιδευτική Βαθμίδα/Επίπεδο), ενώ με τη χρήση του ηλικιακού εύρους, (Τυπικό Εύρος Ηλικίας) δίνεται μια ακριβέστερη εκτίμηση της ηλικίας στην οποία αντιστοιχεί ένα ΜΑ.

Τα πεδία μεταδεδομένων που αφορούν την ταξινόμηση του αντικειμένου, δίνουν πληροφορίες αναφορικά με τις ταξινομίες στις οποίες μπορεί να αντιστοιχηθεί το ΜΑ, είτε αυτές αφορούν στην εκπαιδευτική του διάσταση, είτε στην επιστημονική. Επιπρόσθετα, δίνονται πληροφορίες αναφορικά με τους διδακτικούς στόχους που το ΜΑ επιτυγχάνει αλλά και με τις διδακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται μέσα σε αυτό. Σε αυτά τα πεδία, περιμένουμε να δούμε την Θεματική Κατάταξη του ΜΑ μέσα στις θεματικές που καλύπτει η σχολική ύλη αλλά και τον τύπο του ΜΑ, ο οποίος επιλέγεται από μια λίστα με τιμές όπως: μελέτη περίπτωσης, πείραμα, αξιολόγηση, παρουσίαση. Στη συνέχεια, δίνεται πληροφορία για τις Διδακτικές Προσεγγίσεις και Διδακτικούς Στόχους του ΜΑ. Για αυτά τα δυο πεδία, περιμένουμε ο μετασχολιαστής να μας συμπληρώσει τα κυρίαρχα, το οποίο σημαίνει ότι δε χρειάζεται να δώσει πάνω από πέντε (5) τιμές στο κάθε πεδίο, με τις 2 ή 3 τιμές να είναι το ιδανικό. Τέλος, σε αυτό το κομμάτι, έχουμε την πληροφορία για τη Συλλογή στην οποία ανήκει ένα αντικείμενο, με βάση τις συλλογές που περιέχονται στο Φωτόδεντρο.

Στα Τεχνικά Στοιχεία ενός ΜΑ, υπάρχουν τεχνικές πληροφορίες για το ίδιο το αντικείμενο που περιγράφεται. Εδώ, δίνονται πληροφορίες όπως ο τύπος του αρχείου, η διάρκεια ενός βίντεο ή οι απαιτήσεις που έχει ένα αντικείμενο για να αναπαραχθεί στον υπολογιστή του χρήστη, όπως π.χ. η ύπαρξη Flash, ή Java ή κάποια εξειδικευμένη έκδοση ενός προγράμματος, όπως π.χ. Microsoft Office 2007 ή μεταγενέστερο.

Στο πεδίο Συνεισφορά & Χρηματοδότηση, εμφανίζονται οι συντελεστές της δημιουργίας του ΜΑ καθώς και όσοι έχουν συνεισφέρει είτε στο ΜΑ είτε στα μεταδεδομένα του. Τέλος, εμφανίζεται πληροφορία σχετικά με το πλαίσιο χρηματοδότησης μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε κάποιο ΜΑ αλλά και το αντίστοιχο σύμβολο Creative Commons που δείχνει τα πνευματικά δικαιώματα που διέπουν το ΜΑ.

Παράδειγμα 2

metadata-examples-of-use.1421850401.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2015/01/21 16:26 από palavitsinis