Ψηφιακό ΣχολείοΨηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Χώρος Τεκμηρίωσης

Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


source-code

Οδηγός Συλλογής Πηγαίου Κώδικα και Υλικού για Μαθησιακά Αντικείμενα

Στη σελίδα αυτή, μπορείτε να βρείτε τη διαδικασία με την οποία μπορείτε να συλλέξετε τον πηγαίο κώδικα και τα επεξεργάσιμα αρχεία των Μαθησιακών Αντικειμένων που κάθε ομάδα έχει συνεισφέρει στο Φωτόδεντρο στα πλαίσια του Ψηφιακού Σχολείου.

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ΜΑ μέσα από την κατάλληλη συντήρηση, επικαιροποίηση, προσαρμογή ή άλλου τύπου ενημέρωση και τροποποίηση. Για το λόγο αυτό, και επειδή σε πολλές περιπτώσεις, η “εκτελέσιμη” μορφή τους, δεν αρκεί, κρίνεται σκόπιμο να συγκεντρωθεί τόσο ο πηγαίος κώδικας για τα ΜΑ που αυτός υπάρχει, ή όποιο άλλο ψηφιακό υλικό έχει χρησιμοποιηθεί γενικότερα, για την προετοιμασία των αντικειμένων (εικόνες, κείμενο, βίντεο, κλπ).

Διαδικασία Συλλογής και Υποβολής

Τα βήματα που προτείνονται για αυτή τη διαδικασία είναι τα παρακάτω:

  • Ταυτοποίηση των ΜΑ για τα οποία απαιτείται η συγκέντρωση του υλικού ή του πηγαίου κώδικα μέσα από τη λίστα με τα δημοσιευμένα ΜΑ (βλ. στο τέλος της σελίδας για κάθε ομάδα),
  • Δημιουργία Φακέλου για κάθε ΜΑ. Εδώ προτείνεται η δημιουργία ενός φακέλου ανά ΜΑ που θα περιέχει όλα τα αρχεία που το αφορούν. Δείτε στη συνέχεια πως προτείνεται να γίνει η ονοματοδοσία του φακέλου,

Για το Μαθησιακό Αντικείμενο που βρίσκεται στο URL: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7859?locale=el, κρατάμε τα τέσσερα τελευταία ψηφία, δηλαδή το 7859 που είναι το μοναδικό ID του αντικειμένου και ονομάζουμε έτσι ακριβώς το φάκελο

  • Συγκέντρωση Υλικού/Κώδικα για κάθε ΜΑ. Για κάθε ΜΑ, στόχος είναι να συμπληρωθεί ο αντίστοιχος φάκελος με όλα τα υλικά ή/και τον πηγαίο κώδικα, με τέτοιο τρόπο ώστε αν κάποιος τα έπαιρνε και τα συνέθετε, να μπορούσε να καταλήξει στην ίδια ακριβώς έκδοση του ΜΑ όπως αυτό παρουσιάζεται στο Φωτόδεντρο,
  • Υποβολή αρχείων για ΜΑ στο ΙΤΥΕ. Ο Συντονιστής κάθε ομάδας θα είναι υπεύθυνος για τη συγκέντρωση και αποστολή στο ΙΤΥΕ του υλικού για τα Μαθησιακά Αντικείμενα. Κάποιοι από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η υποβολή αυτών, περιγράφονται στη συνέχεια και είναι στην διακριτική ευχέρεια των Συντονιστών να επιλέξουν αυτόν που προτιμούν:
    1. Παράδοση αρχείων στα γραφεία του ΙΤΥΕ μέσω Flash Drive ή CD/DVD-ROM
    2. Αποστολή των αρχείων μέσω κάποιας πλατφόρμας, π.χ. WeTransfer, Dropbox, DropSend, PlusTransfer

Οργανώνοντας Αρχεία και Συμπιέζοντας

Θα προτείναμε, κάθε ομάδα να δημιουργήσει ένα φάκελο με το όνομα “Ομάδα Πληροφορικής” και μέσα σε αυτόν να δημιουργήσει ένα φάκελο ανά ΜΑ, π.χ. 3454, 4568, 2312, κλπ. Η δομή αυτή θα μοιάζει με αυτή που παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Αφού συγκεντρωθεί το υλικό για όλους τους φακέλους των Μαθησιακών Αντικειμένων, βρίσκουμε τον αρχικό φάκελο που δημιουργήσαμε, με το όνομα της ομάδας και τον συμπιέζουμε. Από τη στιγμή που συμπιέζουμε τον αρχικό φάκελο, θα συμπιεστούν και όσοι περιέχονται σε αυτόν. Για να μπορέσετε να το κάνετε αυτό, είναι απαραίτητο να έχετε ένα πρόγραμμα συμπίεσης όπως το Winzip, WinRAR ή 7-Zip. Στην ακόλουθη εικόνα, έχουμε κάνει δεξί κλικ πάνω στο φάκελο που θέλουμε να συμπιέσουμε και έχοντας εγκατεστημένο το WinRAR, επιλέγουμε αντίστοιχα την εντολή να συμπιεστεί όλος ο φάκελος και οι υποφάκελοι του σε ένα αρχείο, “Ομάδα Πληροφορικής.rar”.

Εκδόσεις & Παρτίδες Αρχείων

Για να μην προκύπτουν ασυμφωνίες με τα αντικείμενα που έχουν κατατεθεί, προτείνεται η υποβολή να αφορά πάντα νέα αρχεία που δεν έχουν υποβληθεί ξανά. Π.χ. Αν η ομάδα της Πληροφορικής, έχει υποβάλλει με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, ένα σύνολο 100 αρχείων για αντίστοιχα Μαθησιακά Αντικείμενα, η επόμενη υποβολή της, θα περιέχει μόνο νέα αρχεία και όχι ξανά τα πρώτα 100 μαζί με όποια νεότερα συγκεντρώθηκαν.

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε αντικατάσταση ενός αρχείου που έχετε ήδη υποβάλλει, ονομάζετε τον αντίστοιχο φάκελο με το ID του, μαζί με τη λέξη “new”, π.χ. 4526new, ώστε να φροντίσουμε να αντικατασταθεί.

Προτείνεται να αποστέλλετε αρχεία σε μεγάλες σχετικά παρτίδες, ώστε να είναι πιο εύκολο να κρατηθεί αρχείο με τις υποβολές. Το μέγεθος της παρτίδας καθορίζεται είτε από τον απόλυτο αριθμό των αντικειμένων που περιέχει, είτε από το μέγεθος τους συνολικά. Γενικά, προτείνουμε κάθε παρτίδα που δημιουργείται για να σταλεί online να “υπακούει” στα ακόλουθα κριτήρια με σειρά προτεραιότητας:

  1. Να μη ξεπερνά σε μέγεθος τα 300-400ΜΒ
  2. Να περιέχει τουλάχιστον το 20% των αντικειμένων της συλλογής

Φυσικά, σε περίπτωση που τα ΜΑ είναι πολύ μεγάλα σε μέγεθος, μπορεί να σταλούν ακόμα και 20 σε μια συλλογή 400 ΜΑ (δηλαδή το 5%). Ωστόσο, θα ήταν προτιμότερο σε τέτοιες περιπτώσεις, να γίνεται παράδοση με CD-ROM ή Flash Disk ώστε να μη χρειάζεται μεταφόρτωση ιδιαίτερα μεγάλων αρχείων σε υπηρεσίες μεταφοράς αρχείων, καθώς μπορεί να προκύψουν προβλήματα με τη μεταφόρτωση.

Αποστολή συλλογής 400 αντικειμένων: 5 υποβολές (από 80 ΜΑ), με κάθε zip αρχείο να μη ξεπερνά τα 300ΜΒ Αποστολή συλλογής 1.000 αντικειμένων: 5 υποβολές (από 200 ΜΑ), με κάθε zip αρχείο να μη ξεπερνά τα 300ΜΒ

Στην περίπτωση που τα αντικείμενα υποβάλλονται με CD-ROM ή με Flash Disk στα γραφεία του ΙΤΥΕ, οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν.

Τύποι Αρχείων

Για τα κυριότερα πακέτα λογισμικών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή ΜΑ, δίνεται στη συνέχεια, αρχείο excel το οποίο παραθέτει για κάθε λογισμικό την αντίστοιχη κατάληξη αρχείου που θα πρέπει να κατατεθεί από τις ομάδες. Πρόκειται για αρχεία τα οποία είναι επεξεργάσιμα, όπως προκύπτει από την έρευνα στα αντίστοιχα site προδιαγραφών. Σε περίπτωση που για κάποιο λογισμικό υπάρχει στο αρχείο σας διαφορετικός τύπος από αυτόν που καταγράφεται, τον καταθέτετε κανονικά.

Παράδειγμα

Ο πηγαίος κώδικας για ένα αντικείμενο που βασίζεται π.χ. σε Java, πρέπει να είναι οι γραμμές κώδικα που απαιτούνται για να υλοποιηθεί. Αν αυτό το αντικείμενο, περιέχει και εικόνες οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί για να φτιαχτεί, τότε και οι εικόνες αυτές θα πρέπει να κατατεθούν σαν μέρος του αντικειμένου.

Ένα άλλο παράδειγμα μπορεί να είναι ένα σενάριο που έχει μεταφορτωθεί σε μορφή PDF. Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστούμε το ίδιο σενάριο σε word ή οποία άλλη μορφή μπορεί να είναι επεξεργάσιμη στο μέλλον.

Μαθησιακά Αντικείμενα ανά Ομάδα

Στους συνδέσμους παρακάτω, μπορείτε να κατεβάσετε τη λίστα με τα ΜΑ ανά ομάδα, ώστε να εντοπίσετε τα ΜΑ για τα οποία είστε υπεύθυνος/η.

Για οποιαδήποτε απορία ή βοήθεια με τη διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο συντονισμού της διαδικασία από την ομάδα του ΙΤΥΕ, Κο Νίκο Παλαβιτσίνη στο palavitsinis@cti.gr

source-code.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2015/03/16 13:50 από palavitsinis